Pogoji poslovanja in uporabe

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN POUČEVANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA PO METODI HELEN DORON

I UVODNA DOLOČILA

1.člen

Helen Doron učni center/studio  (v nadaljevanju: Šola) potrjuje, da je zakoniti lastnik franšize za center, ki poučuje angleški jezik izključno po metodi Helen Doron English, kakor je predstavljena na www.helendoron.si  (v nadaljevanju Metoda).

Podjetje HELEN DORON Ltd. s sedežem v Izraelu je edini lastnik pravic intelektualne lastnine, tako registrirane kot tudi neregistrirane, ki izhajajo iz edinstvene metode poučevanja angleškega jezika Helen Doron English.

Naročnik (v nadaljevanju Plačnik) je mladoletni otrok oziroma njegov zakoniti zastopnik.

II MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

2. člen

Šola se obvezuje, da bo:

 • poučevanje angleškega jezika organizirala in vodila izključno po Metodi;
 • vsak učitelj angleškega jezika, ki poučuje v Šoli, je usposobljen za delo s Helen Doron Metodo in bo kot tak imel v centru na vidnem mestu izpostavljen certifikat s svojim imenom.
 • organizirala skupine od najmanj 4 do največ 8 otrok. V primeru, ko število otrok v skupini pade pod 4, ima šola pravico, da sorazmerno skrajša trajanje tečaja, ali da se odloči ta termin razpustiti in tečajnikom ponuditi nadomestni termin, ali pa se odloči termin razpustiti in plačnikom vrniti sorazmerni delež šolnine, v kolikor je ta bila plačana v naprej. Za Teen tečaje je dovoljeno do 10 tečajnikov v skupini.
 • v času, ko ni mogoče izvajanje tečajev z neposrednim izvajanjem učnih ur v prostorih Šole zaradi omejitev, ki jih odredijo državni organi (v primeru epidemije ipd.,), Šola tečaje izvede na prilagojen način preko spletnih učnih ur v digitalnih učilnicah. Tak način izvedbe tečaja je enakovredna izpolnitev storitve kot redni način, ki se sicer izvaja v normalnih razmerah.
 • za tečajnike, ki se odločijo za vpis v tečaj v času, ko so urice v živo onemogočene zaradi odredb državnih organov in se zato izvajajo v digitalni obliki, velja, da se strinjajo, da bodo ob spremembi uredb in ponovni vzpostavitvi izvajanja uric v živo prihajali v prostore Šole in se udeleževali uric v živo.

3. člen

Šola bo udeležencu v sklopu šolskega leta zagotovila obiskovanje ene šolske ure tedensko, izvzeti so dnevi državnih praznikov in šolskih počitnic. Tečaj bo potekal po celoletnem razporedu 38 srečanj, o katerem so starši obveščeni ob vpisu. Tečaji potekajo od oktobra do konca septembra. V kolikor udeleženec izpusti več ur zaradi bolezni, pomanjkanja časa ali podobnih razlogov, šola ni dolžna nadoknaditi zamujene vsebine. Če pride do odpovedi ur zaradi odsotnosti učitelja ali višje sile na šoli, se šola obvezuje, da bo odpovedane ure nadoknadila v najkrajšem možnem času.

Plačnik prejme končno obvestilo o začetku tečaja najkasneje 5 (pet) dni pred začetkom tečaja. Če je ob prijavi podal nepopoln, nepravilen ali nečitljiv naslov za pošiljanje računa ali obveščanje o tečaju, je za posledico odgovoren plačnik. V primeru, da tečajnik oz. plačnik v navedenem roku ne prejme obvestila o začetku (napačen naslov, pošta gre v »spam«), se je dolžan sam javiti šoli (e-pošta, klic, osebni obisk …) in ta podatek pridobiti. Reklamacij iz naslova neprejete pošte šola ne bo upoštevala.

4. člen

Šola se obvezuje, da bo udeležencu proti plačilu zagotovila za redno delo med letom en (1) originalni učni komplet, ki je sestavljen iz knjig (delovni zvezki) in gesla za dostop do zvočnih materialov, risanih epizod, iger …), vse skupaj v Helen Doron nahrbtniku, kakor izhaja iz 6. člena predmetnega Pravilnika. Šola se obvezuje, da bo za udeleženca priskrbela vse ostale materiale in didaktične potrebščine, ki so potrebne za uspešno učenje skladno s HD Metodo.

5. člen

Šola si pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli certifikata ob zaključku tečaja in mu odkloni možnost nadaljevanja v naslednjo stopnjo tečaja, v kolikor je udeleženec obiskal manj kot 75 % predvidenih ur (manj kot 29 od 38 ur).

Šola ima pravico udeležencu zavrniti možnost obiskovanja tečaja, če niso poravnane tekoče obveznosti (do 8. v mesecu za tekoči mesec) in to pravico uveljavljati, vse dokler jih plačnik ne poravna. Ure, ki jih udeleženec zamudi zaradi neplačila obveznosti, se ne nadomeščajo.

Šola ima pravico zavrniti vpis udeleženca v nov tečaj, v kolikor ima neporavnane dolgove iz preteklega šolskega leta v kateremkoli centru Helen Doron English v Sloveniji.

Šola ima pravico odkloniti vpis ali odpovedati pogodbo in s tem udeležbo na tečaju udeležencu, ki ne sledi navodilom za delo in s svojim obnašanjem moti predviden potek urice in/ali uničuje lastnino šole. V primeru povzročene škode so starši/plačnik dolžni poravnati nastale stroške. V takem primeru plačnik ni upravičen do nobene vrste povračila za že plačan tečaj ali učni komplet.

6. člen

Plačilo šolnine:

1. Starš/Plačnik je dolžen šoli plačati učni komplet po veljavnem ceniku. V kolikor udeleženec za tečaj potrebuje dodatni delovni zvezek, ki ni del rednega kompleta, se le-tega doplača.

2. Starš/Plačnik je dolžen za letno šolnino plačati znesek, ki je na ceniku določen za tečaj, ki ga otrok obiskuje:

a) V primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu in v roku 8 dni od izdaje računa je plačnik upravičen do 5 % popusta na šolnino najstarejšega otroka. Pravica do tega popusta velja izključno za plačilo v valutnem roku, ki je naveden na računu. V kolikor plačnik valutnega roka ne spoštuje in s plačilom zamudi, se popust smatra za neveljaven in je plačnik dolžan poravnati znesek brez tega popusta. V primeru izpisa pred zaključkom tečaja, plačnik ni upravičen do vračila že plačane šolnine. Plačanega tečaja tečajnik ne more »prenesti« v naslednji semester, lahko pa se namesto njega vključi v skupino kdo drug, ki ga pripelje tečajnik, ki se izpisuje, seveda pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika ustreza nivoju skupine.

b) Možno je tudi plačilo v 10 zaporednih mesečnih obrokih. Prvi obrok se poravna ob vpisu, nato pa najkasneje do 8. vsak naslednji mesec, skupaj 10 zaporednih mesecev.

3. Popusti:

a) Če tečaj obiskujeta 2 (dva) otroka, se na šolnino mlajšega otroka obračuna popust v višini 10 % na šolnino, ne glede na način plačila. Tretji in vsi nadaljnji otroci, ki so istočasno vpisani v šolo Helen Doron iz iste družine, dobijo 20 % popusta na šolnino ne glede na način plačila.

b) Popusti se ne seštevajo in se med sabo izključujejo.

c) V primeru sodelovanja v akciji zgodnjega vpisa oz. akcije Early Bird in vplačilu šolnine do roka, ki je v akciji določen kot končen, pripada stranki namesto 5 % popusta 10 % popust na plačilo celoletne šolnine za najstarejšega otroka, ki nima drugih popustov.

4. Na zapadle neplačane obroke si šola pridržuje pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti.

5. Šola si pridružuje pravico do spremembe cenika.

Plačilo izvedete na TRR, ki je napisan na računu, ki ga prejmete v izbranem učnem centru ali studiu.

7. člen

Za zagotavljanje uspešnega učnega procesa po metodi Helen Doron in doseganja ciljev udeleženca, se starš/plačnik obvezuje, da:

 • bo udeležencu zagotovili najmanj 75 % prisotnost na učnih urah;
 • bo zagotovil, da bo udeleženec izven tečaja poslušal zvočne zapise vsaj dvakrat na dan, medtem ko se igra, vozi v avtomobilu, pripravlja na spanje, kar služi za ustvarjanje jezikovne kopeli in simulacijo angleškega okolja;
 • udeleženec je dolžan na vsako učno uro prinesti torbico z delovnimi zvezki, ker je fotokopiranje materialov prepovedano in predstavlja kršenje avtorskih pravic;
 • v kolikor učitelj to smatra za potrebno, se starš/plačnik zavezuje, da bo tečaj obiskoval skupaj z udeležencem, vendar se mora v tem primeru aktivno udeleževati aktivnosti v razredu;
 • v kolikor se starš/plačnik udeležuje učnih ur, se hkrati zavezuje, da udeležencu ne bo prevajal pogovora in besedil v slovenski jezik;
 • se v primeru bolezni udeleženca ne bodo udeležili tečaja in bodo predhodno javili odsotnost udeleženca na tečaju.

8. člen

Odpoved tečaja:

Z vpisom v tečaj se plačnik zavezuje, da bo tečajnik tečaj obiskoval v celoti, torej 38 šolskih ur.

Tečaj se lahko prekine samo v primeru zdravstvenih razlogov, ki onemogočajo sodelovanje na tečajih nad 60 dni strnjeno, ali selitve v drugi kraj. Prekinitev je v takem primeru mogoče uveljaviti s pisnim obvestilom Šoli, ki so mu priložena dokazila, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost prekinitve.

a) V primeru prekinitve iz zdravstvenih razlogov ali selitve in obročnega načina plačevanja lahko plačnik pogodbo odpove s 60 dnevnim odpovednim rokom. V takšnem primeru je plačnik zavezan k plačilu tečaja do poteka odpovednega roka, povečanega za enkratni administrativni znesek manipulativnih stroškov po veljavnem ceniku.

b) V primeru plačila celoletnega tečaja in prekinitve iz zdravstvenih razlogov nad 60 dni ali selitve se opravi poračun storitve na način, da se za mesece obiskovanja tečaja vključno s celotnim odpovedim rokom obračuna upoštevajoč ceno po ceniku brez popusta (cena, ki velja za primere mesečnega plačevanja), čemur se prišteje strošek. Ugotovi se razlika med zneskom, ki ga je plačnik plačal ob vpisu in zneskom, ki je rezultat opisanega obračuna. Ta razlika se vrne plačniku na njegov TRR v roku 8 dni po prejemu potrebnih podatkov za izvedbo plačila.

Odstop od prijave: Za tečajnika oz. starša/plačnika, ki se na tečaj prijavi z oddajo prijavnice osebno v pisarni šole ali pošlje prijavnico po elektronski pošti po ogledu urice, odstop od prijave ni mogoč, razen v zgoraj navedenih primerih. Manipulativni stroški odpovedi ali odstopa od tečaja znašajo 25,00 EUR z DDV.

V kolikor udeleženec zamudi določeno število ur iz osebnih razlogov in ne po krivdi šole, je dolžan plačati mesečni obrok ne glede na to, koliko je udeleženec bil prisoten na srečanjih.

Šola si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim začetkom, če se za tečaj ne prijavi minimalno potrebno število tečajnikov. V tem primeru morebitno že plačano šolnino brezobrestno povrnemo.

Tečajnik lahko enkrat v šolskem letu zamenja skupino/termin tečaja brezplačno. Vsaka nadaljnja menjava skupine/termina tečaja, ob predpostavki, da je logistično mogoča, se zaračuna v znesku 25,00 EUR (z vključenim DDV).

9. člen

Za sklenitev dogovora/pogodbe o izobraževanju plačnik izpolni vpisnico na obrazcu, ki je sestavni del teh splošnih pogojev. Vpisnico lahko posreduje Šoli v fizični obliki, lahko pa tudi po elektronski pošti, pri čemer za izpolnjeno obličnost velja že  posredovan izpolnjen obrazec brez originalnega podpisa.

V primeru, da plačnik vpisnice ne posreduje v fizični obliki ali po elektronski pošti, opravi pa plačilo učnega kompleta ali šolnine, kot je predvideno s pogodbo, se šteje, da:

 • naroča učni komplet (delovni zvezki in geslo za dostop do zvočnih zapisov in risanih epizod) po veljavnem ceniku in ga bo plačal takoj ob vpisu po prejetem računu; izbira način plačila skladno z opravljenim plačilom;
 • ne dovoljuje, da šola fotografije ali posnetke Udeleženca uporabi za objavo v medijih, na spletni strani helendoron.si, na FB profilu ali za razstavo v prostorih centra Helen Doron;
 • je seznanjen z naslednjo izjavo: Podjetje OMNILINGUA d.o.o. in Šola bosta pridobljene podatke hranila v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalimi področnimi predpisi. Podatke bomo uporabljali izključno za namene opredeljene v priloženi Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je bila izročena kot priloga predmetni pogodbi in je tudi sicer dostopna na spletni strani www.helendoron.si. Pravico ima, da svojo privolitev kadarkoli prekliče s sporočilom na elektronski naslov slovenia@helendoron.com;
 • potrjuje, da je seznanjen in v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.helendoron.si in/ali so mu bili izročeni kot priloga.


III KONČNE DOLOČBE

10. člen

Starša/Plačnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku vpisa v tečaj. Uporabnik je ob oddaji vpisnice vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo vpisnice potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled v učnih centrih Helen Doron English in na spletni strani www.helendoron.si

Šola bo pridobljene osebne podatke hranila v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalimi področnimi predpisi. Podatke bomo uporabljali izključno za namene opredeljene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov. Izjava o varstvu osebnih podatkov dostopna na spletni strani www.helendoron.si.

V primeru nesoglasij bosta pogodbeni stranki le-te skušali reševati sporazumno, v kolikor to ne bo možno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji stopijo v veljavo 12. 4. 2024.

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Z dostopom in uporabo spletne strani, katere lastnik je Helen Doron d.o.o. (HD), se strinjate z naslednjimi pogoji uporabe:

1. Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani HD pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe, kar stopi v veljavo ob prvem obisku spletne strani. Če se ne strinjate z vsemi pogoji uporabe, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate.

2. HD lahko kadarkoli spremeni, posodobi ali dopolni pogoje uporabe, tako da jih objavi tukaj. 

Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče. Nadaljevanje uporabe spletne strani po tem, ko so objavljene spremembe, posodobitve ali dopolnitve, pomeni, da se uporabnik strinja z novimi pogoji uporabe in sprejema tudi pravno zavezujoče posledice uporabe.

3. Vse informacije in podobe na HD spletnih straneh so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja HD prepovedano.

4. Imena, slike in logotipi, ki predstavljajo HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) ali katerokoli drugo storitev ali izdelek HD ali katerikoli izdelek ali storitev tretje osebe so predmet zaščite avtorskih pravic, oblikovalskih pravic, blagovnih znamk ali patentov HD in/ali tretje osebe.

Nič zapisanega v teh pogojih uporabe se ne sme razlagati, kot da na katerikoli način podeljuje dovoljenje ali pravico do uporabe katerekoli avtorske pravice, oblikovalske pravice, blagovne znamke ali patenta v lasti HD ali katerekoli tretje osebe.

5. Uporabnik se strinja, da bo spletno stran uporabljal zgolj v zakonite namene in na način, ki ne omejuje, zavira ali krši pravice do uporabe spletne strani drugim uporabnikom.

Prepovedano je nadlegovanje ali povzročanje neprijetnosti katerikoli osebi, dodajanje opolzke ali žaljive vsebine ali prekinjanje normalnega pretoka informacij in dialoga znotraj spletne strani.

6. Vsebina spletne strani, vključno z informacijami, imeni, slikami, fotografijami, logotipi in ikonami, ki se nanašajo na HD ali HD pridruženim podjetjem, izdelkom ali storitvam (ali na izdelke in storitve tretjih oseb) je ponujena na osnovi “videnega oziroma tako, kot izgleda” brez kakršnekoli garancije izrecne ali implicitne v obsegu, ki jo dovoljuje oziroma predvideva zakon, vključno z implicitnimi garancijami.

7. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, HD ne odgovarja za škodo, ki bi jo uporabnik spletnega mesta ali katerekoli tretja stranka, ki deluje preko uporabnika spletnega mesta, morebiti utrpel zaradi uporabe spletne strani ali katere koli vsebine ali povezave na spletni strani. HD v nobenem primeru ni odgovorna za katerokoli od navedenih (predvidenih ali nepredvidenih, znanih ali neznanih) izgub ali poškodovanj:

a) izguba podatkov

b) izguba prihodka ali pričakovanega dobička

c) izguba poslovanja

d) izguba priložnosti

e) izguba dobrega imena ali ugleda

f) izgube, ki jih utrpijo tretje stranke ali

g) vsa posredna, posledična, posebna, ali edinstvena škoda, ki izhaja iz uporabe spletne strani, ne glede na obliko delovanja.

8. HD ne jamči, da bodo funkcije, ki jih ima spletna stran delovale neprekinjeno ali brez napak in da bodo napake odpravljene. Prav tako ne jamči, da sta spletna stran in strežnik, na kateri stran gostuje, brez virusov in hroščev.

9. Uporabniki spletne strani so lahko povabljeni, da predložijo svoje prispevke (vključno z besedilom, slikami, grafikami in avdio ali video posnetkov) na spletno stran ali portal HDEE. S predložitvijo navedenih prispevkov, se uporabnik strinja, da dodeljuje HD trajno, brezplačno, neizključno, prenosljivo pravico in licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, ustvarjanje izpeljank, distribucijo, javno ali interno predvajanje (neomejeno geografsko) in / ali za vključitev omenjenega prispevka v druge prispevke, v vseh sedaj poznanih medijih, pa tudi v novorazvitih medijih v prihodnosti za čas za katerega se posamezna pravica lahko podeli na podlagi zakona, in sicer z omejitvami in pravili glede omejtitev zasebnosti vsebovanimi v pravilih o varovanju zasebnosti HD. Uporabnik, ki HD ne želi podeliti pravic na tak način, kot je opisano zgoraj, naj ne predloži svojih prispevkov na spletno stran.

10. Poleg sprejemanja člena 9, s posredovanjem prispevkov na spletni strani, uporabnik jamči:

a) da je predloženi prispevek uporabnikovo avtorsko delo,

b) da ima uporabnik, ki je prispevek predložil pravico, da HD dovoli uporabo prispevka za vse zgoraj naveden primere,

c) da predloženi prispevek ni žaljiv.

d) da omenjeni prispevek ne krši nobenega zakona,

e) da HD ni dolžna kriti nobenih morebitnih pravnih stroškov, škode ali drugih stroškov nastalih zaradi kršitve zgoraj navedenih jamstev s strani uporabnika.

f) da se odpoveduje vsem moralnim pravicam do omenjenega prispevka, ki ga je objavil na spletni strani v zgoraj naveden namen.

11. Uporabnik ne sme na forumu spletne strani predložiti nobenih žaljivih vsebin ali drugih pravno nedovoljenih materialov (to vključuje tekste, grafike, fotografije, zvočne ali video materiale, …).

12. Objava prispevka z namenom, da se stori ali spodbudi kaznivo dejanje, je strogo prepovedana!

13. Vsi dodani materiali morajo biti avtorsko delo uporabnika, ki material prispeva. Uporabniki ne smejo predložiti plagiatov. Prav tako uporabniki ne smejo kršiti pravic tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo, patenti, zasebnostjo, publiciteto , zasebne ali lastninske pravice.

14. Mnenja in stališča izražena v komentarjih, so mnenja in stališča uporabnikov in ne odražajo nujno mnenj in stališč HD.

15. Spletna stran HD vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom HD. HD ne jamči za te strani. Uporabnik do teh spletnih strani dostopa na lastno odgovornost.

HD ne prevzema odgovornosti za točnost in zanesljivost katerega koli podatka, mnenja, nasveta ali izjave na spletnih strani tretjih oseb.

HD ponuja te povezave kot dodatno storitev in popestritev na naši spletni strani.

Vključitev takšnih povezav ne pomeni, da HD izrecno podpira ali priporoča spletne strani tretjih oseb. HD ne sprejema odgovornosti za vsebino spletnih strani tretjih oseb.

16. Če se za katerokoli od teh določb ali pogojev ugotovi, da niso v skladu z zakonom, da so neveljavni ali drugače neizvedljivi iz kateregakoli razloga v skladu z zakonodajo katerekoli države, v kateri se ti pogoji in določbe uporabljajo, potem je potrebno v obsegu in znotraj pristojnosti, v kateri ta določba ali pogoj ni zakonit, veljaven ali izvedljiv, to določbo ali pogoj ločiti in odstraniti od ostalih pogojev, preostanek določb in pogojev pa ostane v polni veljavi in zavezujoč.

17. Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z predpisi, ki veljajo v Sloveniji.

©1997 – 2014 Helen Doron Ltd. Vse pravice pridržane.

Skip to content