Pogoji uporabe

Z dostopom in uporabo spletne strani, katere lastnik je Helen Doron d.o.o. (HD), se strinjate z naslednjimi pogoji uporabe:

1. Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani HD pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe, kar stopi v veljavo ob prvem obisku spletne strani. Če se ne strinjate z vsemi pogoji uporabe, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate.

2. HD lahko kadarkoli spremeni, posodobi ali dopolni pogoje uporabe, tako da jih objavi tukaj.

Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče. Nadaljevanje uporabe spletne strani po tem, ko so objavljene spremembe, posodobitve ali dopolnitve, pomeni, da se uporabnik strinja z novimi pogoji uporabe in sprejema tudi pravno zavezujoče posledice uporabe.

3. Vse informacije in podobe na HD spletnih straneh so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja HD prepovedano.

4. Imena, slike in logotipi, ki predstavljajo HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) ali katerokoli drugo storitev ali izdelek HD ali katerikoli izdelek ali storitev tretje osebe so predmet zaščite avtorskih pravic, oblikovalskih pravic, blagovnih znamk ali patentov HD in/ali tretje osebe.

Nič zapisanega v teh pogojih uporabe se ne sme razlagati, kot da na katerikoli način podeljuje dovoljenje ali pravico do uporabe katerekoli avtorske pravice, oblikovalske pravice, blagovne znamke ali patenta v lasti HD ali katerekoli tretje osebe.

5. Uporabnik se strinja, da bo spletno stran uporabljal zgolj v zakonite namene in na način, ki ne omejuje, zavira ali krši pravice do uporabe spletne strani drugim uporabnikom.

Prepovedano je nadlegovanje ali povzročanje neprijetnosti katerikoli osebi, dodajanje opolzke ali žaljive vsebine ali prekinjanje normalnega pretoka informacij in dialoga znotraj spletne strani.

6. Vsebina spletne strani, vključno z informacijami, imeni, slikami, fotografijami, logotipi in ikonami, ki se nanašajo na HD ali HD pridruženim podjetjem, izdelkom ali storitvam (ali na izdelke in storitve tretjih oseb) je ponujena na osnovi “videnega oziroma tako, kot izgleda” brez kakršnekoli garancije izrecne ali implicitne v obsegu, ki jo dovoljuje oziroma predvideva zakon, vključno z implicitnimi garancijami.

7. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, HD ne odgovarja za škodo, ki bi jo uporabnik spletnega mesta ali katerekoli tretja stranka, ki deluje preko uporabnika spletnega mesta, morebiti utrpel zaradi uporabe spletne strani ali katere koli vsebine ali povezave na spletni strani. HD v nobenem primeru ni odgovorna za katerokoli od navedenih (predvidenih ali nepredvidenih, znanih ali neznanih) izgub ali poškodovanj:

a) izguba podatkov

b) izguba prihodka ali pričakovanega dobička

c) izguba poslovanja

d) izguba priložnosti

e) izguba dobrega imena ali ugleda

f) izgube, ki jih utrpijo tretje stranke ali

g) vsa posredna, posledična, posebna, ali edinstvena škoda, ki izhaja iz uporabe spletne strani, ne glede na obliko delovanja.

8. HD ne jamči, da bodo funkcije, ki jih ima spletna stran delovale neprekinjeno ali brez napak in da bodo napake odpravljene. Prav tako ne jamči, da sta spletna stran in strežnik, na kateri stran gostuje, brez virusov in hroščev.

9. Uporabniki spletne strani so lahko povabljeni, da predložijo svoje prispevke (vključno z besedilom, slikami, grafikami in avdio ali video posnetkov) na spletno stran ali portal HDEE. S predložitvijo navedenih prispevkov, se uporabnik strinja, da dodeljuje HD trajno, brezplačno, neizključno, prenosljivo pravico in licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, ustvarjanje izpeljank, distribucijo, javno ali interno predvajanje (neomejeno geografsko) in / ali za vključitev omenjenega prispevka v druge prispevke, v vseh sedaj poznanih medijih, pa tudi v novorazvitih medijih v prihodnosti za čas za katerega se posamezna pravica lahko podeli na podlagi zakona, in sicer z omejitvami in pravili glede omejtitev zasebnosti vsebovanimi v pravilih o varovanju zasebnosti HD. Uporabnik, ki HD ne želi podeliti pravic na tak način, kot je opisano zgoraj, naj ne predloži svojih prispevkov na spletno stran.

10. Poleg sprejemanja člena 9, s posredovanjem prispevkov na spletni strani, uporabnik jamči:

a) da je predloženi prispevek uporabnikovo avtorsko delo,

b) da ima uporabnik, ki je prispevek predložil pravico, da HD dovoli uporabo prispevka za vse zgoraj naveden primere,

c) da predloženi prispevek ni žaljiv.

d) da omenjeni prispevek ne krši nobenega zakona,

e) da HD ni dolžna kriti nobenih morebitnih pravnih stroškov, škode ali drugih stroškov nastalih zaradi kršitve zgoraj navedenih jamstev s strani uporabnika.

f) da se odpoveduje vsem moralnim pravicam do omenjenega prispevka, ki ga je objavil na spletni strani v zgoraj naveden namen.

11. Uporabnik ne sme na forumu spletne strani predložiti nobenih žaljivih vsebin ali drugih pravno nedovoljenih materialov (to vključuje tekste, grafike, fotografije, zvočne ali video materiale, …).

12. Objava prispevka z namenom, da se stori ali spodbudi kaznivo dejanje, je strogo prepovedana!

13. Vsi dodani materiali morajo biti avtorsko delo uporabnika, ki material prispeva. Uporabniki ne smejo predložiti plagiatov. Prav tako uporabniki ne smejo kršiti pravic tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo, patenti, zasebnostjo, publiciteto , zasebne ali lastninske pravice.

14. Mnenja in stališča izražena v komentarjih, so mnenja in stališča uporabnikov in ne odražajo nujno mnenj in stališč HD.

15. Spletna stran HD vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom HD. HD ne jamči za te strani. Uporabnik do teh spletnih strani dostopa na lastno odgovornost.

HD ne prevzema odgovornosti za točnost in zanesljivost katerega koli podatka, mnenja, nasveta ali izjave na spletnih strani tretjih oseb.

HD ponuja te povezave kot dodatno storitev in popestritev na naši spletni strani.

Vključitev takšnih povezav ne pomeni, da HD izrecno podpira ali priporoča spletne strani tretjih oseb. HD ne sprejema odgovornosti za vsebino spletnih strani tretjih oseb.

16. Če se za katerokoli od teh določb ali pogojev ugotovi, da niso v skladu z zakonom, da so neveljavni ali drugače neizvedljivi iz kateregakoli razloga v skladu z zakonodajo katerekoli države, v kateri se ti pogoji in določbe uporabljajo, potem je potrebno v obsegu in znotraj pristojnosti, v kateri ta določba ali pogoj ni zakonit, veljaven ali izvedljiv, to določbo ali pogoj ločiti in odstraniti od ostalih pogojev, preostanek določb in pogojev pa ostane v polni veljavi in zavezujoč.

17. Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z predpisi, ki veljajo v Sloveniji.

©1997 – 2014 Helen Doron Ltd. Vse pravice pridržane.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN POUČEVANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA PO METODI HELEN DORON

I UVODNA DOLOČILA

1. Člen

Helen Doron učni center/studio (v nadaljevanju: Šola) potrjuje, da je zakoniti lastnik franšize za center, ki
poučuje angleški jezik izključno po metodi Helen Doron English, kakor je predstavljena na www.helendoron.si
(v nadaljevanju Metoda).
Podjetje HELEN DORON Ltd. s sedežem v Izraelu je edini lastnik pravic intelektualne lastnine, tako registrirane
kot tudi neregistrirane, ki izhajajo iz edinstvene metode poučevanja angleškega jezika Helen Doron English.

II MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

2. Člen

Šola se obvezuje, da bo:
 poučevanje angleškega jezika organizirala in vodila izključno po Metodi;
 vsak učitelj angleškega jezika, ki poučuje v Šoli, je usposobljen za delo s Helen Doron Metodo in bo kot
tak imel v centru na vidnem mestu izpostavljen certifikat s svojim imenom.
 organizirala skupine od najmanj 4 do največ 8 otrok. V primeru, ko število otrok v skupini pade pod 4,
ima šola pravico, da se odloči ta tečaj razpustiti in tečajnikom ponuditi nadomestni termin ali vrniti
sorazmerni delež šolnine, v kolikor je ta bila plačana v naprej.

3. Člen

Šola bo udeležencu v sklopu šolskega leta zagotovila obiskovanje ene šolske ure tedensko, izvzeti dnevi državnih
praznikov in šolskih počitnic. Tečaj bo potekal po celoletnem razporedu 38 srečanj, o katerem so starši
obveščeni ob vpisu. Tečaji potekajo od oktobra do konca septembra. V kolikor udeleženec izpusti več ur zaradi
bolezni, pomanjkanje časa ali podobnih razlogov, šola ni dolžna nadoknaditi zamujene vsebine. Če pride do
odpovedi ur zaradi odsotnosti učitelja ali višje sile na šoli, se šola obvezuje, da bo odpovedane ure nadoknadila
v najkrajšem možnem času.
Starš/plačnik prejme končno obvestilo o začetku tečaja najkasneje 5 (pet) dni pred začetkom tečaja. Če je ob
prijavi podal nepopoln, nepravilen ali nečitljiv naslov za pošiljanje računa ali obveščanje o tečaju, je za posledico
odgovoren starš/plačnik. V primeru, da tečajnik oz. starš/plačnik v navedenem roku ne prejme obvestila o
začetku (napačen naslov, pošta gre v »spam«), se je dolžan sam javiti šoli (e-pošta, klic, osebni obisk ….) in ta
podatek pridobiti. Reklamacij iz naslova neprejete pošte šola ne bo upoštevala.

4. Člen

Šola se obvezuje, da bo udeležencu proti plačilu zagotovila za redno delo med letom en (1) originalni učni
komplet, ki je sestavljen iz knjig (delovni zvezki) in gesla za dostop do Kangi Cluba (zvočni materiali, risane
epizode, igre…), vse skupaj v Helen Doron nahrbtniku, kakor izhaja iz 6. člena predmetnega Pravilnika. Šola se
obvezuje, da bo za udeleženca priskrbela vse ostale materiale in didaktične potrebščine, ki so potrebne za
uspešno učenje skladno s HD Metodo.

5. Člen

Šola si pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli certifikata ob zaključku tečaja in mu odkloni možnost
nadaljevanja v naslednjo stopnjo tečaja, v kolikor je udeleženec obiskal manj kot 75% predvidenih ur (manj kot
29 ur).
Šola ima pravico udeležencu zavrniti možnost obiskovanja tečaja, če niso poravnane tekoče obveznosti (do 8. v
mesecu za tekoči mesec) in to pravico uveljavljati, vse dokler jih plačnik ne poravna. Ure, ki jih udeleženec
zamudi zaradi neplačila obveznosti, se ne nadomeščajo.
Šola ima pravico zavrniti vpis udeleženca v nov tečaj, v kolikor ima neporavnane dolgove iz preteklega šolskega
leta v kateremkoli centru Helen Doron English v Sloveniji.

Šola ima pravico odkloniti vpis ali odpovedati pogodbo in s tem udeležbo na tečaju udeležencu, ki ne sledi
navodilom za delo in s svojim obnašanjem moti predviden potek urice in/ali uničuje lastnino šole. V primeru
povzročene škode so starši/plačnik dolžni poravnati nastale stroške. V takem primeru starš/plačnik ni upravičen
do nobene vrste povračila za že plačan tečaj ali učni komplet.

6. člen

Plačilo šolnine:
1. Starši so dolžni šoli plačati učni komplet po veljavnem ceniku. V kolikor udeleženec za tečaj potrebuje
dodatni delovni zvezek, ki ni del rednega kompleta, se le-tega doplača.
2. Starši so dolžni za letno šolnino plačati znesek, ki je na ceniku določen za tečaj, ki ga otrok obiskuje:
a) V primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu in v roku 8 dni od izdaje računa, je plačnik upravičen
do 5% popusta na šolnino najstarejšega otroka. Pravica do tega popusta velja izključno za plačilo v
valutnem roku, ki je naveden na računu. V kolikor plačnik valutnega roka ne spoštuje in s plačilom
zamudi, se popust smatra za neveljaven in je plačnik dolžan poravnati znesek brez tega popusta. V
primeru izpisa pred zaključkom tečaja, plačnik ni upravičen do vračila že plačane šolnine. Plačanega
tečaja tečajnik ne more »prenesti« v naslednji semester, lahko pa se namesto njega vključi v skupino
kdo drug, ki ga pripelje tečajnik, ki se izpisuje, seveda pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika
ustreza nivoju skupine.
b) Možno je tudi plačilo v 10 zaporednih mesečnih obrokih. Prvi obrok se poravna ob vpisu, nato pa
najkasneje do 8. v mesecu, skupaj 10 zaporednih mesecev.
3. Popusti:
a) Če tečaj obiskujeta 2 (dva) otroka, se na šolnino mlajšega otroka obračuna popust v višini 20% na
šolnino, ne glede na način plačila. Tretji in vsi nadaljnji otroci, ki so istočasno vpisani v šolo Helen
Doron iz iste družine, dobijo 50% popusta na šolnino ne glede na način plačila.
b) Popusti se ne seštevajo in se med sabo izključujejo.
c) V primeru sodelovanja v akciji zgodnjega vpisa oz. akcije Early Bird in vplačilu učnega kompleta do
roka, ki je v akciji določen kot končen, pripada stranki namesto 5% popusta, 10% popust na plačilo
celoletne šolnine za najstarejšega otroka, ki nima drugih popustov.
4. Na zapadle neplačane obroke si šola pridržuje pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti.
5. Šola si pridružuje pravico do spremembe cenika.
Plačilo izvedete na TRR, ki je napisan na računu, ki ga prejmete v izbranem učnem centru ali studiu.

7. Člen

Za zagotavljanje uspešnega učnega procesa po metodi Helen Doron in doseganja ciljev udeleženca, se
starš/plačnik obvezuje, da:
 bo udeležencu zagotovili najmanj 75% prisotnost na učnih urah.
 bo zagotovil, da bo udeleženec izven tečaja poslušal zvočne zapise vsaj dvakrat na dan, medtem ko se
igra, vozi v avtomobilu, pripravlja na spanje, kar služi za ustvarjanje jezikovne kopeli in simulacijo
angleškega okolja.
 udeleženec je dolžan na vsako učno uro prinesti torbico z delovnimi zvezki, ker je fotokopiranje
materialov prepovedano in predstavlja kršenje avtorskih pravic.
 v kolikor učitelj to smatra za potrebno, se starš/plačnik zavezuje, da bo tečaj obiskoval skupaj z
udeležencem, vendar se mora v tem primeru aktivno udeleževati aktivnosti v razredu.
 v kolikor se starš/plačnik udeležuje učnih ur, se hkrati zavezuje, da udeležencu ne bo prevajal pogovora
in besedil v slovenski jezik;
 se v primeru bolezni udeleženca ne bodo udeležili tečaja in bodo predhodno javili odsotnost
udeleženca na tečaju.

8. Člen

Odpoved tečaja: Z vpisom v tečaj se plačnik zavezuje, da bo tečajnik tečaj obiskoval v celoti. Tečaj se lahko
prekine v pisni obliki v primeru bolezni nad 30 dni ali selitve v drugi kraj z dokazili. V tem primeru bo plačnik
pisno obvestil šolo, poravnal šolnino do konca tekočega meseca in manipulativne stroške. V primeru prenehanja
obiskovanja tečaja iz osebnih razlogov, ki niso daljša bolezen ali selitev, starš/plačnik lahko odstopi od tečaja z
60 dnevnim odpovednim rokom, in sicer tako, da pošlje pisno obvestilo o izpisu in plača manipulativne stroške.
Odstop od prijave: Za tečajnika oz. starša/plačnika, ki se na tečaj prijavi z oddajo prijavnice osebno v pisarni šole
ali pošlje prijavnico po elektronski pošti po ogledu urice, odstop od prijave ni mogoč, razen v zgoraj navedenih
primerih. Manipulativni stroški odpovedi ali odstopa od tečaja znašajo 25,00 EUR z DDV.
V kolikor udeleženec zamudi določeno število ur iz osebnih razlogov in ne po krivdi šole, je dolžan plačati
mesečni obrok ne glede na to, koliko je udeleženec bil prisoten na srečanjih.
Šola si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi tečaja najkasneje 5 dni pred predvidenim
začetkom, če se za tečaj ne prijavi minimalno potrebno število tečajnikov. V tem primeru morebitno že plačano
šolnino brezobrestno povrnemo.

9. Člen

Tečajnik lahko enkrat v šolskem letu zamenja skupino/termin tečaja brezplačno. Vsaka nadaljnja menjava
skupine/termina tečaja, ob predpostavki, da je logistično mogoča, se zaračuna v znesku 25,00 EUR (z vključenim
DDV).

III KONČNE DOLOČBE

10. Člen

Starša/plačnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku vpisa v tečaj. Uporabnik je ob oddaji vpisnice
vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo vpisnice potrdi svojo seznanjenost z njimi.
Splošni pogoji poslovanja so na vpogled v učnih centrih Helen Doron English.
Šola bo pridobljene osebne podatke hranila v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter
ostalimi področnimi predpisi. Podatke bomo uporabljali izključno za namene opredeljene v Izjavi o varstvu
osebnih podatkov. Izjava o varstvu osebnih podatkov dostopna na spletni strani www.helendoron.si .
V primeru nesoglasij bosta pogodbeni stranki le-te skušali reševati sporazumno, v kolikor to ne bo možno, je
pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji stopijo v veljavo 1.4.2019.